Σχετικά με εμάς

Η ΚοινΣΕπ BIKE or HIKE Hellas σύμφωνα με τους σκοπούς της μπορεί… :

Να συμμετέχει στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων έργων-μελετών στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις.

Να συνεργάζεται με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις Δημοσίου η Ιδιωτικού δικαίου με συναφές αντικείμενο η στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς η διεθνείς οργανισμούς συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

Να ενταχθεί σε πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την στήριξη της εργασίας και τις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.